Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

(dalej „Regulamin”)

 

1. Postanowienia ogólne, oświadczenia, zastrzeżenia i informacje

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3. Warunki korzystania z usług

   3.1 Zakupy

   3.2 Koszyk

   3.3 Finalizacja zamówienia

   3.4 Metoda płatności

   3.5 Zasady dostawy

   3.6 Realizacja zamówienia

   3.7 Anluowanie zamówienia lub korekty danych

   3.8 Dokument zakupu

   3.9 Rejestracja

   3.10 Rabaty

   3.11 Bony podarunkowe i bony towarowe

   3.12 Treści bezprawne i anonimizacja danych

4. Przetwarzanie danych

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia od umowy na odległość

6. Zwrot, gwarancja i reklamacje

7. Serwis biżuterii

8. Kontakt

 

 

1. Postanowienia ogólne, oświadczenia, zastrzeżenia i informacje

 

1.1      Usługodawcą jest SASARTE GALERIA BIŻUTERII ANNA SASORSKA  z siedzibą w Warszawie przy ul. Genewskiej 7a, lok.2, NIP 5241304655, REGON 012144942, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000462194, adres elektroniczny: www.sasarte.pl  i www.sasarte.com (dalej „sprzedawca” lub zamiennie „usługodawca”).

 

1.2      Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usługobiorcy” lub zamiennie „nabywcy”– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.

 

1.3      Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usłudze” lub „usługach”– rozumie się przez to usługi wskazane w punkcie 2.1 lub 2.2 Regulaminu.

 

1.4      Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „stronie” lub „stronach”– rozumie się przez to w zależności od kontekstu usługobiorcę (nabywcę) albo usługodawcę (sprzedawcę), albo oba te podmioty łącznie.

 

1.5      Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „e-sklepie” - rozumie się przez to dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.sasarte.pl i www.sasarte.com system informatyczny umożliwiający składanie w sposób Regulaminem przewidziany zamówień i dokonywanie przez nabywcę zakupów mających za przedmiot wyroby (wyroby jubilerskie) wskazane w punkcie 2.1 dalej, przy czym jego elementem integralnym jest ww. dokument oraz inne regulaminy funkcjonalnie związane z e-sklepem lub zakupami, a udostępnione w odpowiednich zakładkach wskazanego portalu lub jego podstron.  

 

1.6      Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „wartości zamówienia” – rozumie się przez to czystą wartość zamawianych wyrobów, tj. w szczególności bez kosztów przesyłki, grawerunku, obrączek miarowych, pudełka i tym podobnych.  

 

1.7      Ilekroć w Regulaminie używane są definicje legalne w nim nie zdefiniowane – ich treść określają przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 

1.8      Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

1.9      Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet pod adresem /pomoc/7,10

 

1.10   Na żądanie usługobiorcy, usługodawca doręcza Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

1.11   Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednakże zmiany powyższe nie odnoszą skutku względem tych usługobiorców, którzy nabyli uprawnienia lub roszczenia na podstawie dotychczasowego jego brzmienia. W takim wypadku stosuje się względem tychże osób regulacje dotychczasowe.

 

1.12   W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy, a w przypadku kolizji poszczególnych postanowień stosuje się taką ich wykładnię, która w najpełniejszy sposób odzwierciedla zamierzony ich cel.

 

1.13   Osoby fizyczne związane niniejszym Regulaminem oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę ich danych osobowych do celów zawarcia oraz wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem lub umów z Regulaminu wynikających, a także ewentualnej egzekucji należnych świadczeń, jak też do celów marketingowych związanych z promocją i reklamą wyrobów jubilerskich oraz świadczeń usługodawcy (informacja handlowa). Wskazane osoby przyjmują do wiadomości, że administratorem danych jest usługodawca oraz wyrażają zgodę na ewentualne przekazanie ich danych osobowych innym podmiotom w w/w celach, a zgoda na przetwarzanie ich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczają nadto, że jest im wiadome, że podanie przez nie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje im prawo wglądu do ich danych oraz ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej.

 

1.14   Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w punkcie 2 dalej, są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https z zainstalowaną wtyczką (plugin) Adobe Flash Player. Wprzypadku, gdy po dodaniu do koszyka jakiegoś wyrobu po wejściu do niego okazuje się, że jest on pusty (problemy z pustym koszykiem), przyczyną błędnego zachowania się koszyka może być konfiguracja przeglądarki internetowej nie akceptującej tzw. plików Cookies. Rozwiązaniem takiego problemu może być obniżenie zbyt wysokiego poziomu bezpieczeństwa blokowania Cookies w osobistym firewallu, który na czas składania zamówień należy wyłączyć lub zmniejszyć. W celu wyeliminowania błędu np. w przeglądarce Internet Explorer można wejść w menu przeglądarki do zakładki: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność i przesunąć znajdujący się tam suwak do poziomu "niski". Ze względu na częste awarie serwerów z bezpłatnymi skrzynkami (utrudniony kontakt z powodu używania bezpłatnych skrzynek pocztowych),usługodawca zachęca do bezpłatnego założenia konta e-mail na stronie e-sklepu usługodawcy w celu usprawnienia korespondencji ze sklepem.

 

1.15   Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o którychmowa w punkcie 2.1 Regulaminu z chwilą finalizacji zamówienia przez nabywcę w sposób określony w punkcie 3.4 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionej rzeczy na odległość, z mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną (wskazaną w trakcie finalizacji zamówienia w sekcji  `podsumowanie zamówienia`).

 

1.16   Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą uzgodnienia wszelkich essentialia negotii zamówienia przez strony, przy czym z tą chwilą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną.

 

1.17   Usługodawca informuje, że sposoby korygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych danych zostały wskazane w punkcie 3.7 Regulaminu.

 

1.18   Usługodawca informuje, że z uwagi na wersję językową e-sklepu umowy sprzedaży na odległość mogą być zawierane wyłącznie w języku polskim. Treść zawieranej na odległość umowy sprzedaży będzie utrwalana, zabezpieczana w systemie informatycznym, a na ewentualne żądanie będzie udostępniana nabywcy poprzez adres mailowy contact@sasarte.pl

 

1.19   Usługodawca informuje, że wszystkie ceny podane w e-sklepie sprzedawcy są cenami brutto. 

 

1.20   Informacje o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, zawiera deklaracja o ochronie danych osobowych.

 

1.21   Informacje o podmiocie, któremu usługodawca powierza przetwarzanie danych są dostępne za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.wix.com.

 

1.22   Przy zamówieniach hurtowych usługodawca wskazuje jako preferowany sposób kontaktu oraz składania oświadczeń kontakt telefoniczny bądź przez e-mail (contact@sasarte.pl).

 

1.23   Nabywca posiadający numer indywidualny złożonego zamówienia może w każdej chwili dodać swój komentarz do zakupionego wyrobu (opinie klientów), przy czym sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania wszystkich wpisów.

 

1.24   Sprzedawca wykonuje grawerunek na żądanie nabywcy i wyłącznie po akceptacji rozmiaru wyrobu przez nabywcę.

 

1.25   Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar (https://www.gum.gov.pl/)       

https://www.gum.gov.pl/media/115950/tabela_cech_polska.pdf

 

1.26   Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, mogą różnić się wagowo w zależności od rozmiaru. W przypadku biżuterii (wyrobów jubilerskich) ze złota, różnice te mogą wynieść do 0,3 g w obie strony, w przypadku wyrobów ze srebra - do 0,5g w obie strony. Usługodawca informuje też o własnym obowiązku dostarczania wyrobów bez wad.

 

1.27   Biżuteria (wyroby jubilerskie) oferowane przez sprzedawcę odznaczają się niepowtarzalnym blaskiem, gdyż są rodowane tzn. pokrywane platynowcem- rodem - w miejscach, w których występują elementy białe danego wyrobu. Natomiast biżuteria srebrna oraz ze złota białego jest pokryta nim całkowicie. Rod jest najpiękniejszym metalem z platynowców o białym kolorze, a biżuteria nim pokryta nie matowieje i jest odporna na ścieranie.

 

1.29   W razie potrzeby kontaktu z usługodawcą/sprzedawcą, o ile inne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, zainteresowani mogą korzystać z formularza "Zadaj pytanie" lub dzwonić do nas albo skorzystać z adresu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 1.1 wyżej . Wskazane dane dostępne są także w punkcie 8 Regulaminu.

do góry

 

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

2.1      Usługodawca świadczy usługi sprzedaży wyrobów jubilerskich dostępnych w e-sklepie, które to wyroby są pogrupowanew nim w siedemnastu kategoriach, tj.:

 • biżuteria z platyny,

 • biżuteria z palladu,

 • biżuteria ze złota,

 • biżuteria z białego złota,

 • biżuteria srebrna,

 • zegarki,

 • biżuteria z brylantami,

 • biżuteria z bursztynem,

 • pierścionki zaręczynowe,

 • obrączki ślubne,

 • łańcuszki,

 • prezenty na rocznicę,

 • podarunki na chrzciny,

 • nowości,

 • najczęściej kupowane,

 • dostępne w 48h,

 • specjalne oferty.

W przypadku takiego żądania nabywcy, usługodawca realizuje też świadczenia dodatkowe mające za przedmiot zakupione u niego wyroby jubilerskie, z kategorii o których mowa wyżej, a mogące nadawać im cechy indywidualne, lub dostarcza wraz z tymi wyrobami inne rzeczy do nich zamówione przez nabywcę lub dokonuje innych świadczeń.

 

2.2      Usługodawca świadczy nadto usługi w postaci wykonawstwa biżuterii (wyrobów jubilerskich)na specjalne zamówienia według specyfikacji zleceniodawcy lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. zaprojektowanej indywidualnie na podstawie zdjęć czy rysunków lub z pomocą ekspertów usługodawcy. Essentialia negotii wskazanej umowy, sposób dostawy oraz wynagrodzenie wraz z opłatami za wykonanie i dostarczenie ww. wyrobu będzie ustalone w sposób indywidualny (https://projekty.jubilerskie.com/) w związku z czym punktów 3.1-3.8, 3.9.3.-3.9.4., 3.10-3.11oraz 3.12.1 Regulaminu nie stosuje się lub stosuje się wyjątkowo odpowiednio.

do góry

 

3. Warunki korzystania z usług

 

3.1 Zakupy

 

W e-sklepie znajduje się siedemnaście kategorii wyrobów, wymienionych w punkcie 2.1 wyżej. Wszystkie wskazane kategorie znajdują się w lewym menu bocznym e-sklepu. Po kliknięciu na odpowiednią kategorię biżuterii (wyrobu jubilerskiego) należy wybrać interesującą podkategorię, np. pierścionki czy kolczyki. Wówczas na stronie wyświetli się oferta e-sklepu. Na każdej stronie dostępnych jestdwanaście wyrobów. Przed przystąpieniem do zakupu należy wpisać ilość zamawianych sztuk, wybrać rozmiar biżuterii, a następnie kliknąć na napis "do koszyka". Produkt wyświetli się wówczas jako zawartość koszyka.

 

3.2 Koszyk

 

Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu e-sklepu. Wyświetla, ile znajduje się w nim wyrobów jubilerskich oraz jaka jest wartość zamówienia netto. Po kliknięciu na znak koszyka wyświetli się strona informująca o szczegółach zamówienia – rodzaju biżuterii, jej ilości, rozmiarze oraz wartości. Na podstronie tej można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie bądź kontynuować zamówienia.

 

3.3 Finalizacja zamówienia

 

W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć na link "do kasy" znajdujący się w zakładce "koszyk". Można tutaj wybrać metodę płatności (przy odbiorze, przedpłata na konto, karta kredytowa lub PayU), sposób dostarczenia paczki (Poczta Polska, DHL, TNT, EMS lub odbiór osobisty)Po wyborze powyższych specyfikacji, aby dokonać zamówienia, należy wypełnić swoje dane, kliknąć na link "dalej", a następnie na link "wyślij zamówienie", znajdujący się na dole strony. Przed złożeniem zamówienia nabywca ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty brutto (z VAT).

 

3.4 Metoda płatności

 

3.4.1  Płatność na rzecz sprzedawcy może nastąpić:

 • przy odbiorze za pobraniem,

 • za pomocą karty kredytowej,

 • za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU (www.PayU.pl),

3.4.2   W każdym wypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, KONIECZNE jest podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia (wpłaty dokonane bez podanego numeru ID zamówienia są trudne do identyfikacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zamówienia).

 

3.4.3   W przypadku dokonania wpłaty przelewem, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedawcy, tj.:SASARTE  GALERIA BIŻUTERII ANNA SASORSKA
            ,

wpłaty w PLN

             Millennium Bank
             56 1160 2202 0000 0000 9284 8875

 

3.5 Zasady dostawy

 

3.5.1      Sposób dostarczenia biżuterii zależy od wybranej przez nabywcę opcji przy finalizacji zakupów, przy czym każdy zakupiony od sprzedawcy wyrób pakowany jest w pudełeczko firmowe.

 

3.5.2      W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia w danym salonie sprzedawcy, nabywca zobowiązany jest do okazania przy odbiorze dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

3.5.3      W przypadku wyboru dostarczenia zamówienia przesyłką, do wartości zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę (koszt przesyłki), przy czym koszt dostarczenia przesyłki zależy od wartości zakupów i jest uwzględniony przy kwocie ogólnej zamówienia.

 

3.5.4      Firma kurierska DHL w soboty dostarcza przesyłki jedynie w miastach, w których znajdują się punkty obsługi klienta (kliknij link). Następuje to za dodatkową opłatą określoną przez operatora. Istnieje także możliwość odebrania przesyłki bezpośrednio w biurach DHL.

 

3.5.5      W przypadku zamówień internetowych z przesyłką na terenie kraju i europy koszty przesyłki pokrywa nadawca, tj. SASARTE GALERIA BIŻUTERII ANNA SASORSKA

3.6 Realizacja zamówienia

 

3.6.1      Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od wybranego wyrobu od 2 do 7 dni roboczych, o ile kolejne punkty Regulaminu nie stanowią inaczej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedawca określi go dokładnie.

 

3.6.2      Produkty na zamówienie: realizacja do 14 dni roboczych

 

3.6.3      Wyroby z pozostałych kategorii: od 2 do 7 dni roboczych.

 

3.6.4      Przy biżuterii z kamieniami kolorowymi o szlifie fantazyjnym, czas realizacji zamówienia może wynieść do 15 dni roboczych.

 

3.6.6      W przypadku wprowadzenia zmian w budowie biżuterii lub realizacji własnego projektu według życzenia nabywcy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 10 dni roboczych.

 

3.6.7      Przy zamówieniu obrączek ślubnych nabywca zobowiązany jest do wpisywania dokładnych rozmiarów w milimetrach w rubryce "Uwagi" w formularzu zamówienia. W razie problemów z pomiarem możliwy jest kontakt pod numerem telefonu +48 668 199 695 lub na e-mail: contact@sasarte.pl

 

3.6.8      W trakcie realizacji zamówienia mającego za przedmiot obrączkę ślubną, nabywca może bez zbędnej zwłoki i o ile jest to jeszcze technologicznie możliwe na etapie zgłoszenia przez niego takiego żądania skorzystać z bezpłatnej usługi przymiarki, która odbywa się w punkcie uzgodnionym. Termin oczekiwania sprzedawcy na uzgodnioną przymiarkę obrączek nie może przekroczyć 30 dni, a po jego upływie obrączki będą wykonane w takim rozmiarze w jakim zostały zamówione. Przepis zdania drugiego punktu 3.6.7 stosuje się odpowiednio.

 

3.6.9      Niektóre i wskazane każdorazowo na portalu e-sklepu modele biżuterii, sygnetów i obrączek mogą być wytwarzane do około 30 dni. Przy biżuterii z platyny, palladu i złota palladowego czas realizacji wynosi od 10 do 21 dni roboczych. Jeżeli dany wyrób znajduje się w magazynie, jego wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

 

3.6.10     Soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne nie są traktowane jako dni robocze, więc nie zalicza się ich do okresu oczekiwania na realizację zamówienia.

 

3.6.11     Wyroby wykonywane na specjalne zamówienie, sygnety oraz obrączki ślubne wymagają wcześniej ustalonego z konsultantem zadatku.

 

3.6.12     Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych okazało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.

 

3.6.13     Grawerowanie ręczne na zamówienie nabywcy wydłuża czas realizacji zamówienia o 2 dni robocze.

 

3.6.14     Zakup biżuterii jest również możliwy bezpośrednio w sklepie stacjonarnym: 

SaSarte Exclusive Jewllery

Raffles Hotel Europejski

ul. Krakowskie Przedmieście 13

00-071 Warszawa

Zapraszamy na antresolę

W przypadku zainteresowania konkretnym wzorem biżuterii, zanotowanie jego symbolu ułatwi jego szybkie odnalezienie w gablotach sprzedawcy i zaprezentowanie.

 

3.7 Anluowanie zamówienia lub korekty danych

 

W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny contact@sasarte.pl należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu. Wskazane uprawnienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla nabywców będących konsumentami wskazanymi w punkcie 5.2-5.5 Regulaminu.

 

3.8 Dokument zakupu

 

Wraz z zakupionym wyrobem sprzedawca dostarcza fakturę VAT droga meilową na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia  paragon fiskalny lub fakturę VAT (w zależności od wyboru nabywcy). Jeżeli dokumentem potwierdzającym zakup ma być faktura VAT, do wyboru i wystawienia faktury niezbędne jest poprawne wypełnienie w formularzu zamówienia pola "NIP" i zaznaczenie w polu uwagi informacji o wymaganej fakturze.
 

 

3.9 Rejestracja

 

3.9.1      Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji się w systemie teleinformatycznym usługodawcy.

 

3.9.2      Rejestracja umożliwia wprowadzenie przez usługobiorcę danych identyfikacyjnych potrzebnych do złożenia przez niego zamówienia lub wystawienia rachunku/faktury bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza z danymi, jak również otrzymywanie informacji o promocjach i konkursach.

 

4. Przetwarzanie danych

 

4.1   Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, w tym pozyskane na podstawie złożonego zamówienia lub korespondencji, takie jak:

 

a)      nazwisko i imiona usługobiorcy,

 

b)      numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 

c)      adres zameldowania na pobyt stały,

 

d)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c),

 

e)      dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,

 

f)       adresy elektroniczne usługobiorcy,

 

g)      inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, np. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 

h)      dane pozyskane za zgodą usługobiorcy do celów reklamy, które nie są jednak niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

4.2   Usługodawca może nadto przetwarzać dane eksploatacyjne usługobiorcy, którymi są dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi elektronicznej, takie jak:

a)      oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych,

 

b)     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta usługobiorca,

 

c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługiświadczonej drogą elektroniczną,

 

d)     informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usługdrogą elektroniczną.

 

4.3   Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w punkcie 4.1 i 4.2 wyżej, o ile przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi lub wynika z przepisów prawa.

 

4.4   Po zakończeniu korzystania z usługi przez usługobiorcę, usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w punkcie 4.1 i 4.2 wyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:

 

a)      niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi lub innych roszczeń związanych ze świadczeniem usługi,

 

b)      niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

 

c)      niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 

d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.

 

4.5   Przetwarzanie danych po zakończeniu usługi usługodawca będzie prowadził z zastrzeżeniem poniższych zasad: 

 

a)      rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie,

 

b)     w przetwarzaniu dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę za zgodą usługobiorcy,dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w punkcie 4.1 lit. h) i 4.2 wyżej(dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną) pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń,

 

c)      usługodawca nie może zestawiać danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.

 

4.6   Wskazane w niniejszym punkcie 4 Regulaminu ograniczenia nie dotyczą przetwarzania danych nie pochodzących od osób fizycznych.

 

do góry

 

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia od umowy na odległość

 

5.1   Umowa zawierana jest z chwilą, o której mowa w punkcie 1.15 lub 1.16 Regulaminu.

 

5.2   Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionej rzeczy/wyrobu do sprzedawcy.

 

5.3   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do wyrobu, o którym mowa w punkcie 2.2 Regulaminu, jak również innych wyrobów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

5.4   Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, kierując je na adres siedziby sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

5.5   Nabywca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz/wyrób sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobu/rzeczy przed jego upływem. Nabywca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu/rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww.

 

5.6   Rozwiązanie zawartej umowy nie odnosi skutku względem tych postanowień, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jej rozwiązaniu.

 

do góry

 

6. Zwrot, gwarancja i reklamacje

 

6.1   O ile postanowienia punktów 6.2-6.9 Regulaminunie uchybiają uprawnieniom konsumenckim przewidzianym w punkcie 5.2-5.4 Regulaminu lub w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (rękojmia ustawowa), tj. są bardziej korzystne dla konkretnego nabywcy niż uprawnienia przyznane ustawą, sprzedawca umożliwia zwrot zakupionych wyrobów oraz udziela na nie gwarancji na zasadach dalej wskazanych.

 

6.2   W przypadku zamiaru realizacji któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w poprzednim punkcie,nabywca jest  zobowiązany do wypełnienia protokołu zwrotu - kliknij , przy czym wzór wypełnionego protokołu dostępny jest do pobrania tutaj. Zwracany lub reklamowany wyrób należy dalej przysłać z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą do sprzedawcy.

 

6.3   Zakupiony wyrób można zwrócić lub wymienić na inny z zastrzeżeniem punktu 6.4 i odpowiednio 6.8 niżej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie lub fakturze, jeżeli nie posiada on żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych oraz posiada niezerwaną metkę firmową (prawo do zwrotu wyrobu). W przypadku skutecznej realizacji uprawnień do zwrotu wyrobu, ewentualny zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie do 2 dni roboczych. Kwota jest zwracana przelewem na konto, przy czym koszt odesłania wyrobu poniesiony przez nabywcę nie podlega zwrotowi.

 

6.4   Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi.

 

6.5   Z zastrzeżeniem punktu 6.7 i odpowiednio 6.8 niżej, wyroby sprzedawane w e-sklepie sprzedawcy są objęte 24-miesięczną gwarancją.

 

6.6   W przypadku złożenia przez klienta reklamacji gwarancyjnej z powodu wystąpienia wady produkcyjnej, która się potwierdzi, reklamacja gwarancyjna zostanie automatycznie uwzględniona i wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Przed dokonaniem zwrotnej wysyłki naprawionego lub wymienionego na inny wyrób, zamówienie i adres wysyłkowy zostaną zweryfikowane przez sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki lub obaw związanych z jej kompletnością, nabywca jest uprawniony do odmowy jej odbioru bądź odebrania jej w obecności doręczyciela za protokolarnym sprawdzeniem zgodności stanu wyrobu z załączonym dokumentem (dokumentem kompletacji przesyłki jest faktura lub rachunek). Niedokonanie tychże czynności jest równoznaczne z odbiorem wyrobu bez zastrzeżeń.

 

6.7   Biżuteria z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi podlega wyłącznie naprawie gwarancyjnej w formie odpłatnej.

 

6.8   Dokonywanie napraw zakupionych wyrobów u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji, a zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi związany jest z koniecznością sprawdzenia wyrobu przez rzeczoznawcę sprzedawcy.

 

 

6.10   Sprzedawca informuje, że gdyby przewidziane Regulaminem lub ustawą możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń okazały się niewystarczające, nabywca może korzystać z pomocy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W sporach między przedsiębiorcami a konsumentami wskazana pomoc przybiera formę mediacji, którą można wszcząć na wniosek konsumenta złożony do wskazanego urzędu.

 

7. Serwis biżuterii

 

Sprzedawca w terminie do 2 lat od dnia zakupu wyrobu.

 

 

8. Kontakt

 

Adres:

 

SaSarte Exclusive Jewllery

Raffles Hotel Europejski

ul. Krakowskie Przedmieście 13

00-071 Warszawa

Zapraszamy na antresolę

godz. otwarcia:

pon-sob

11-18

 

E-MAIL kontakt: contact@sasarte.pl